HASTA SORUMLULUKLARI

Özel İnter Tıp Merkezi’ndeBilinci yerinde olan hasta, sağlıklı bir işleyiş için aşağıdaki hususlarda hastane çalışanlarına yardımcı olmalıdır;

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME 

 • Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 • Verdiği bilgilerin doğruluğundan hasta sorumludur ve hasta tarafından verilen yanlış ya da eksik bilgilendirmeden dğacak tıbbi ya da hukuki sorumluluklar hastaya aittir.

TEDAVİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Hasta, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi programını uygulamakla ve sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.
 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri, dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hasta istediği takdirde, bilgilendirilmeme hakkına sahiptir.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HASTANE KURALLARINA UYMA

 • Hasta ve yakınları sağlık kuruluşunca belirlenen kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hastanın; tedavi, bakım ve iyileştirme sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 • Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hastaneye ait malzemeler hastane dışına çıkarılmamalıdır.
 • Hasta randevulu hizmetten yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Randevuya zamanında gelmediği ve haber vermediği durumda, ilgili hasta danışmanının yapacağı yeni randevu düzenlemesine uymalıdır.

TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİ

 • Hasta, sağlık kurumuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi ödemem kurumları tarafından karşılanacağını bildirmekle yükümlüdür.
 • Hasta aldığı sağlık hizmetinin karşılığını, kurumun belirlediği süre içinde ödemekle yükümlüdür.
 • Tedavi giderleri özel sağlık sigortaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur),bankalar, kamu iktisadi teşekkülleri gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten ilgili belgeyi ibraz etmek mecburiyetindedir.
 • Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını ilgili belgelerle ispat etmelidirler.
 • Acil tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanuni temsilcisi, hastanın bağlı olduğu kurumdan alacağı yasayı takip eden ilk iş günü getirmelidir.

HASTA ZİYARETÇİSİ

 • Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
 • Bilinci yerinde olan hastanın kendi sağlığı ve hastanenin işleyişi açısından aşağıdaki konularda Özel Bodrum Hastanesi idaresine yardımcı olması beklenir.

TAZMİN ZORUNLULUĞU

Hastanın, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak sağlık kurumunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.