HASTA HAKLARI

Özel İnter Tıp Merkezi’ne başvuran her birey, düşünsel, sosyal ve fiziksel özellikleri ne olursa olsun, varolan tanı ve tedavi olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

 • Özel İnter Tıp Merkezi görevlileri, hastalarımıza tıp etiğine, kuralve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.Hastamız, tabi olduğu mevzuatın şartlarına uymak kaydıyla, doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hastamız, yazılı olarak talep ettiği takdirde, hastaya verilmesi zorunlu olan belgelere ek olarak o ana kadar kendisi ile ilgili tutulmuş olan tüm tıbbi kayıtlara ulaşma ve kayıtlarının kopyasını alabilme hakkına sahiptir. Bu kayıtlar hastanın bizzat kendisine verilir ya da işlemlerin devam edeceği yeni kuruma en acil biçimde gönderilir. Gerekli olan durumlarda kurumumuzun ilgili hekimi yeni kurumdaki ilgili hekime sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür.

Adli özelliği olan vakalarda ‘Adli Vak’a Talimatı’ esaslarına göre davranılır.

BİLGİ EDİNME HAKKI

 • Hastamız, sağlık durumunu olumsuz etkilememesi koşuluyla, durumu ile ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri, her bir girişimin olası risk ve yararlarını, önerilen girişimlerin seçeneklerini, tedavisiz kalmanın etkisini, tanı, sonuç ve tedavinin gidişi konularını içerecek şekilde tam olarak bilgilendirilme hakkına sahiptir.
 • Bilgi, hastanın anlama kapasitesine uygun bir yolla ve yabancı teknik terminoloji kullanımını en aza indirerek, tereddüt ve şüpheye yer vermeden iletilir.
 • Hasta resmi dili konuşamıyorsa veya işitme engelli ise Yabancı Hasta Departmanı tarafından çeviri yapılabilir veya kendi talebi ile temin edebildiği ve ücretini ödeyebildiği takdirde, çevirmen aracılığı ile bilgi verilebilir.
 • Hasta istediği takdirde, bilgilendirilmeme hakkına sahiptir.
 • Hasta kendi yerine kimin bilgilendirileceğini seçme hakkına sahiptir.

SAYGI VE İTİBAR GÖRME HAKKI

Hastalarımız bireysel itibarı ve insan hakları korunarak nazik ve güler yüzlü bir ortamda saygı gösterilerek tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.

KİMLİK BİLME HAKKI

Hastalarımız, kendisine bakan sağlık personeli ve kurumumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimliklerini ve mesleki sorumluluklarını öğrenme hakkına sahiptir.

TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ

Hastanın Özel Bodrum Hastanesi’nden aldığı sağlık hizmeti karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

MAHREMİYET HAKKI (GİZLİLİK /ÖZEL HAYAT)

 • Hastamızın tıbbi durumu, tanısı, tedavisi hakkındaki ve kişiye özel diğer tüm bilgiler, ölümden sonra bile gizli olarak korunur. Hastaya ait bu bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.
 • Hastalarımız, hekimle görüşme ve muayene sırasında, ortamın özel hayatını koruyan fiziksel özelliklere sahip olmasını bekleme hakkına sahiptir
 • Tanı, tedavi ve bakım için gerekli olmadıkça ve/veya hasta izin vermedikçe hastanın özel hayatına ve aile yaşamına girilemez.
 • Tıbben sakınca olmayan durumlarda hastanın yanında bir yakınının bulunmasını isteme hakkı vardır.
 • Hastalarımız, tanı ve tedavinin her aşamasında, hastane prosedürlerinin izin verdiği doğrultuda kendisi ile ilgili tıbbi kayıtlara ulaşma ve kayıtlarının kopyasını alabilme hakkına sahiptir.

HASTADAN ONAY ALINMASI

 • Hastanın bilgilendirilmiş onayı herhangi bir tıbbi girişimin ön koşuludur. Hasta tıbbi girişimi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir. Bu durumun yaratacağı sonuçlar hastaya anlaşılabilir bir şekilde açıklanır.
 • Hastanın iradesini beyan etmesinin mümkün olmadığı ve acilen tıbbi girişim yapılması gereken durumlarda, daha önce bu girişimi reddettiğini gösteren bir açıklaması yoksa hastanın onayı varsayılarak girişim yapılabilir.
 • Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılabilir.
 • Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.
 • Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllü olması esastır. Hiç kimseye, kendi rızası bulunmaksızın, araştırma, tecrübe veya eğitim amaçlı tıbbi müdahale yapılamaz ve kimliği açık haldeyken tıbbi belgeleri kaynakta kullanılamaz. Ayrıca hastanın izni olması durumunda dahi Sağlık Bakanlığı’ndan onay alınır.

KONSÜLTASYON (DANIŞMA )HAKKI

2219 SAYILI Özel Hastaneler Kanunu 12.Maddesi uyarınca hasta, tedavisinin herhangi bir aşamasında başka bir hekim görüşü almak isterse hastane dışından hekim davet edebilir.

Bu davet kendi veya 1.derece yakınlarının talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde ve ilgili hekiminin bilgisi dahilinde olmalıdır.

Konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, ancak hastanın ilgili hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde Özel İnter Tıp Merkezi tarafından yürütülür.

ÖTENAZİ YASAĞI

Yaşama hakkına haksız şekilde son verilmesi yasalara aykırıdır. Ötenazi yasaktır. Hangi amaçla olursa olsun yaşama hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir yakınının talebi dahi olsa kimsenin hayatına son verilemez.

PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI

 • Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların hastaya ait olması şartı ile hastanın önerilen tedaviyi reddetme veya durdurma hakkı vardır.
 • Hastanın tedaviyi reddetmesi durumunda başına gelebilecekler hekimlerimiz tarafından kendisine, kanuni temsilcisine veya yakınlarına anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı belge alınır.
 • Hastanın tedaviyi reddettiğini belirten yazılı belge alındıktan sonra, kurumumuzdaki teşhis ve tedavi işlemleri sonlandırılır. Yatan hasta ise taburcu edilir.
 • Daha önce tedaviyi reddeden hastanın, hastanemize tekrar başvurması halinde gerekli tıbbi tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuz personeli hastanın önceki reddi konusunda yakınma veya imada bulunamaz.

DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA HAKKI

 • Hasta ve yakınlarının hastanenin imkanları ölçüsünde serbestçe dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirler alınır.
 • İhtiyaç halinde ve ölümünden hemen önce hasta için, hastanın temsilcisinin, dini inanışlarına göre dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır. Bedeli ödendiği ve temin edilebildiği hallerde, hastane bu isteğe yardımcı olur.

ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ BULUNDURMA HAKKI

 • Hastalarımız hastane kurallarına uyarak ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.
 • Hastamızın, hastane kuralları ve hekimin onayı doğrultusunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı vardır.

HASTA ŞİKAYETLERİ

 • Hastanın şikayette bulunma ve şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet çözüm mekanizmasının başlatılması, sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi halkı vardır.
 • Hasta ilgili idari yetkililerce şikayetine çözüm bulunamaması ya da önerilen çözümü kabul etmememsi durumunda, idari ve hukuki başvuru haklarını kullanma hakkına sahiptir.

TIBBİ ÖZEN GÖSTERİLMESİ

 • Her birey gerekli tıbbi özenin gösterilmesi hakkına sahiptir. Özel Bodrum Hastanesi personeli hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın iyileşmesi ve acısının dindirilmesi için gerekeni yapar.
 • Yaşam her dönem değerlidir. Hayatından ümit kesilen ve son dönemini yaşayan hastanın bakımı sürdürülerek hastanın rahatlaması için gereken tüm tedavi yapılır.